Reference

Naše práce

Rok realizace - 2023

Návrh a dodání ocelové konstrukce, včetně technologie pro manipulaci kompresoru klimatizační jednotky - Etapa I.

Pro našeho zákazníka TRANE ČR spol. s r.o. jsme navrhli a na klíč dodali ocelovou konstrukci, včetně technologie pro manipulaci kompresoru klimatizační jednotky. Tento montážní přípravek umožní demontáž a repasi kompresoru,. Jedná se o největší typ kompresoru, který je v ČR na chillerech v provozu.


Rok realizace - 2021/22

Vypracování projektové dokumentace nové filtrační jednotky včetně příslušenství v rámci akce: Odsávání hrubé třidírny – 2. a 3. etapa

Jak již prozrazuje samotný název, jednalo se o 2. a 3. etapu, výměny filtračních jednotek za již nevyhovující zařízení a mokré hladinové odlučovače v objektu Hrubé třídírny. S ohledem na zpřísnění emisní normy od roku 2020 bylo nutné navržení a dosazení výkonnějšího zařízení, které by splňovalo současné legislativní požadavky MŽP.

Ke spokojenosti zákazníka s naším řešením, připravujeme odprášení navazujících částí technologie: „Odsávání zauhlování objektu – Hlubinný zásobník I“.

Rok realizace - 2020/21

Zpracování projektové dokumentace (PD) pro komplexní projekt snížení prašnosti s novým přívodem užitkové vody

Předmětem zakázky na služby bylo zpracování a dodání projektové dokumentace (PD) pro sloučené stavební povolení pro přívod užitkové vody v délce cca 5.600m.

Rok realizace - 2019

Modernizace tepelného zdroje - Kotelna na biomasu s kotlem K5 - 6MWt

Cílem realizace „Modernizace tepelného zdroje” bylo jednak rozšíření variability palivové základny s hlavní orientací na rozšíření využití obnovitelných zdrojů paliv (zejména dřevní biomasy) a snížení instalovaného výkonu s cílem zvýšení ekonomie výroby tepla instalací vysoko-účinných teplovodních kotlových jednotek, jež nahradily dožité stávající uhelné kotle. 

2021

 • JKF SBF – 300 – výměna filtračního materiál
 • RDS modernizace ČS Drény
 • Rekonstrukce pásových dopravníků

2020

 • Projektová dokumentace – Nový přívod užitkové vody
 • DB – Přeložka potrubí
 • Projektová dokumentace – Zkapacitnění dopravy z hrubé třidírny
 • Demerkurizace v TTR
 • Dokumentace kabelové lávky
 • EPRU – modernizace měnírny

 2019

 • Studie – Snížení NOx a SO2
 • Přípravek na svařování kastenů Manitowoc
 • Projekce – Skládka Gabčíkovo
 • PD – Protiprašná stěna TOT
 • Rozptylové studie – Elektrárna Poříčí
 • Projekt demolice technologie zákotlí Prunéřov
 • Externí engineering pro LOM Praha

2018

 • Vývoj přípravků pro klienta, dle zadání
 • Projektové řešení pro klienta z oblasti energetiky