Služby a dodávky pro odvětví

vyberte a prohlédněte si činnosti pro jednotlivá odvětví

Zpracování odpadů

 • automatick třídící linky směsného komunálního odpadu (SKO) a komunálního odpadu (KO)
 • mechanicko – biologická úprava (MBÚ)
 • linky na výrobu tuhých alternativních paliv (TAPů) a palivo získané z odpadu / Refuse-derived fuel (RDF)
 • technologické linky pro spalovny
 • příprava a doprava paliva
 • zpracování a expedice škváry/popílku
 • linky na zpracování pneumatik
 • recyklační linky na zpracování plastové folie
 • hygienizace nemocničního odpadu (Autokláv)
 • zpracování kalů z ČOV
 • drtící a třídící linky dřeva (výroba štěpky, pelet, briket)
 • solidifikační / stabilizační linky
 • zpracování popílku / škváry

Těžba nerostných surovin

 • systémy pro uhelnou dopravu:

 • dopravní systémy ( dálková pasová doprava, trubkové pasové dopravníky, haldovací pasové dopravníky)
 • třídění a drcení uhlí na jednotlivé frakce

 • separace hlíny a hlušiny; magnetické separátory
 • skladování dle nadrcených a netříděných frakcí

 • expedice uhlí – kamiony/vagony

 • skladování – volné na zastřešené ploše, v betonových bunkrech, v ocelových zásobnících

 • zpracování odpadů uhelného průmyslu:

 • skladování hlušiny

 • lisování

 • dopravní a manipulační systémy (dopravníky, flexowely, dvojité svislé dopravníky, a jiné)
 • třídění a recyklace surového uhlí

 • expediční systémy pro uhlí

 • zaplavení šachet pomocí popílku a plavení popílku na povrchu
 • skladování popílku, míchání popílku s dalšími stabilizačními surovinami, sanace vytěžených lomů pomocí zvlhčeného stabilizátu, plavení popílku do lomu či dolu pomocí flexibilního potrubí
 • zabezpečení technologie proti výbuchu dle normy ATEX

Hutnictví

 • návrh a konstrukce výrobních a dopravních zařízení
 • realizace projektu v rozsahu Generálního projektanta a hlavního inženýra projektu
 • komplexní rozsah inženýrských činností pro výrobní zařízení
 • systémy čištění spalin a odprášení
 • filtrační systémy pro odprášení provozů pro: koksovny, dopravní zařízení, drticí zařízení, mlecí zařízení
 • zabezpečení technologie proti výbuchu dle normy ATEX

Energetika

 • Technologie před kotlem (Palivové hospodářství)
 • vykládka paliva z vagonů a nákladních automobilů
 • doprava paliva (uhlí, biomasa, uhelný prach, TAP/RDF…)
 • skládky paliva (podzemní, nadzemní)
 • třídění a drcení paliva (třídiče, drtiče, mlýny, separátory…)
 • vynášení a dávkování paliva (objemové, hmotnostní)
 • potlačení prašnosti
 • odprášení
 • mlžení přesypů, skládky (vodní děla)
 • centrální průmyslové vysavače
 • Technologie za kotlem (Popílkové hospodářství)
 • popílkové a škvárové hospodářství
 • úprava popela/škváry ( chlazení, drcení, třídění, … )
 • dopravní systém ( mechanická či pneumatická doprava)
 • expedice popela/škváry 
 • suchý – plnění autocisteren a vagonů
 • zvlhčení popílku a expedice a volná nakládka na auta
 • míchání popílku a produktů odsíření; výroba stabilizátu
 • návrh a FEM výpočty ocelových konstrukcí a průmyslových budov

Potrubí a infrastruktura

 • realizace vodních a plynových potrubních systémů včetně související technologie
 • rozvody potrubí zemního plynu pro plynové kotelny
 • vedení potrubí pro paroplynový teplárenský zdroj
 • ježkovací čistící komory

Chemický průmysl a metalurgie

 • návrh a konstrukce výrobních a dopravních zařízení
 • realizace projektu v rozsahu Generálního projektanta a hlavního inženýra projektu
 • komplexní rozsah inženýrských činností pro výrobní zařízení
 • systémy čištění spalin a odprášení
 • filtrační systémy pro odprášení provozů pro: koksovny, dopravní zařízení, drticí zařízení, mlecí zařízení
 • zabezpečení technologie proti výbuchu dle normy ATEX
 • zpracování projektů pro obměnu trafostanic
 • projektování průmyslových elektrických zařízení
 • projekční činnost průmyslového zaměření, elektrické pohony, energetika
 • elektro mechanických a hydraulických pohonů,
 • odborná činnost v oblasti PLC, přístrojů, snímačů
 • dimenzováním elektrických pohonů, kabelů, jištění
 • návrhy VN přívodů včetně transformátoru
  • fotovoltaické elektrárny
 • přeložky vedení NN a VN do 35kV
 • dimenzování stožárů
 • programování, měření a regulace

Strojírenství

 • plánování technických projektů
 • návrh a výroba přípravků dle požadavků zákazníka
 • svařovací přípravky a výrobní linky
 • zdvihací zařízení, hydraulické a pneumatické zařízení
 • návrh a výroba jednoúčelových strojů
 •  příprava technických výpočtů strojních zařízení, včetně jejích dílčích podsestav
 • tvorba výrobní dokumentace strojních dílů a zařízení dle technických požadavků
 • optimalizace výrobních procesů a výrobků
 • FEM výpočty strojních dílů (Nastran)

Cementárny a vápenky

 • zařízení pro výrobu cementu a vápna

 • doprava, skladování a manipulace cementu a vápna

 • dávkování/navažování jednotlivých surovin a jejich
  následná homogenizace

 • drcení, mletí, míchání surovin

 • zařízení na mletí a sušení surovinové moučky

 • expedice cementu či vápna na nákladní automobily,
  železniční vagony

 • expedice výsledného produktu – pytlování, paletizace

 • potlačení prašnosti – mlžení přesypů, filtrace znečištěného vzduchu, průmyslové vysavače

 • zařízení pro těžbu a zakládání sypkých hmot

 • technologické linky pro spalování uhelného prachu a spalování alternativních paliv v rotačních pecích ( TAPy, drcené pneumatiky, plasty, kostní moučka, atd.)

Pracujeme
v programech